FAQ

  • Pos-Thailand
  • V-R100
  • FAQ
Have Question about our product?

Click on one of the products below

to get answers to Frequently Asked Questions

การติดตั้งเครื่อง-อบรมการใช้งาน

หากสั่งซื้อสินค้ากับทางเรา จะมีช่างเข้าไปติดตั้งระบบและอบรมวิธีการใช้งาน 1 วัน
หลังจากนั้นในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ จะมีบริการช่าง หรือ สามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับช่างได้ค่ะ
และสามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางอีเมล์ info@officedesign.com หรือ โทร 02-623-1515 ค่ะ
 


brought to you by WebOfficeDesign.Com