Tutorial

  • Pos-Thailand
  • Vivipos
  • Tutorial

การแสดงผลหน้าจอหลักการใช้งาน

1. การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน - ส่วนการเข้าระบบ

 

  2.  การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน - ส่วนหน้าจอหลัก  (สำหรับธุึรกิจ Quick Service เช่น ร้านกาแฟ  ร้านเบอร์เกอรี่ 3.  การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน - ส่วนหน้าจอหลัก  (สำหรับธุึรกิจค่าปลีก เช่น  มินิมาร์ท  ซุปเปอร์มาร์เก็ต)
4. 
การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน - สำหรับธุรกิจร้านอาหารเต็มรูปแบบ
5. การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน - ส่วนของการบันทึกเวลาเข้า / ออก
6. การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน - หน้าจอควบคุมหลัก ส่วนการตั้งค่าต่างๆ
7. การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน - ส่วนการรายงาน  (หน้าหลักการเลือกรายงานต่างๆ  หน้าที่ 1)
8. การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน - ส่วนการรายงาน  (หน้าหลักการเลือกรายงานต่างๆ  หน้าที่ 2)
9. การแสดงผลหน้าจอการใช้งาน - ส่วนการรายงาน  (ตัวอย่าง : การรายงานการขาย)


brought to you by WebOfficeDesign.Com