Tutorial

  • Pos-Thailand
  • Vivipos
  • Tutorial

การตั้งค่าสินค้า / การตั้งกำหนดค่าสต๊อก

                                    การตั้งค่าสินค้า


1. เพิ่มรายการสินค้า โดยการเลือกแผนก ซึ่งอยู่บริเวณด้านซ้าย


   2. กดปุ่ม “Add”  และใส่หมายเลขสินค้า ชื่อสินค้า แล้วกด OK


  3. หากมีรหัส ใส่รหัสบาร์โค๊ดในช่อง “Barcode”


4. สามารถกำหนดอัตราภาษีและค่าบริการ โดยคลิกในบริเวณเส้นแระ จะปรากฏหน้าจอให้เลือก (ต้องกำหนดไว้ก่อน)


5. ใส่ชื่อสินค้า1 ในช่อง “Alternative Product Name 1, ใส่ชื่อสินค้า 2 ในช่อง “Alternative Product Name 2
     เพื่อแสดที่หน้าจอแสดงผลลูกค้า หรือเมื่อพิมพ์ใบเสร็จ


6. “Alternative Display Language” สำหรับใส่ภาษาไทยในกรณีที่มีการกำหนดให้ใช้การสลับภาษา


7. กำหนด Display Order เป็นการแสดงลำดับของปุ่มนี้ และ Empty Buttons เพื่อเว้นที่เป็นปุ่มว่าง หลังจากปุ่มนี้เว้นกี่ปุ่ม


8. กำหนดให้เป็นรายการขายเดี่ยว คือ กดขายปุ่มนี้แล้ว cash เก็บเงินเลย ถ้าเลือกที่ Show on menu เพื่อให้แสดงปุ่มนี้ที่เมนู
9. กดปุ่ม Modify / Save เพื่อบันทึก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                               การตั้งกำหนดค่าสต๊อก


1. ที่แท็ป Stock คลิกเลือกที่ Auto-stock เพื่อให้ระบบตัดสต๊อกอัตโนมัติเมื่อทำการขาย
    และคลิกเลือก Returns can be restocked  เมื่อต้องการให้คืนจำนวนสต๊อกเมื่อมีการทำคืนสินค้า


2. กำหนดจำนวนที่ตัดสต๊อกได้ เช่น 1 , 2 , 3 .......


3. ปรับแต่งสีปุ่มและขนาดตัวอักษร และใส่รูปภาพให้ปุ่มสินค้านั้นๆ ได้ ถ้าต้องการ    4. กำหนดราคาให้สินค้า สามารถกำหนดได้สูงสุด 9 ระดับราคา
5. กดปุ่ม Modify / Save เพื่อบันทึก

brought to you by WebOfficeDesign.Com