Tutorial

 • Pos-Thailand
 • Vivipos
 • Tutorial

การตั้งค่าแผนก 
1. แผนกที่ได้กำหนดค่าไว้แล้ว จะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของหน้าจอ คุณสามารถเพิ่มแผนกได้โดย กดปุ่ม ADD
     และสามารถแก้ไข และลบแผนกได้โดยเลือกแผนกที่ต้องการแล้วกด Modify/Save เพื่อแก้ไข/บันทึก
     และกด Delete เพื่อลบแผนก

 • Departments: แผนกที่มีอยู่แล้วในระบบจะถูกแสดงอยู่ทางด้านซ้าย เราสามารถดูรายละเอียดของปุ่มแผนกด้วยการกดเลือกปุ่มนั้นๆ รายละเอียดของปุ่มแผนกนั้นจะถูกแสดงทาด้านขวา
 •  Department Number: หมายเลขแผนกที่ถูกเลือกให้แสดง (ไม่สามารถแก้ไขได้)
 • Department Name: ชื่อแผนกที่ถูกเลือกให้แสดง
 • Show on Menu: เลือกหากต้องการให้ปุ่มแผนกแสดงบยเมนู
 • Button Color & Font Size:  กำหนดสี และขนาดตัวอักษรของปุ่มแผนก

2. วิธีการสร้างแผนกใหม่
 •  กดที่ปุ่ม "Add"
 •  พิมพ์รหัสแผนก ในช่อง   Department Number ในที่นี้คือ 0110
 •  พิมพ์ชื่อแผนกในช่อง Department Name
 •  คลิกปุ่ม OK เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จ
 • เลือก Show on Menu เพื่อให้แสดงปุ่มที่หน้าจอเมนู ถ้าต้องการขายปุ่ม แผนก ให้เลือก Sale Department โดยเมื่อทำการขาย ให้ใส่ราคา แล้ว  กดปุ่มแผนก
 • กำหนดให้รายการแผนกนี้ไม่ให้ทำส่วนลดโดยเลือกที่ Non- Discountable และไม่ให้ค่าบริการ โดยติกที่ Non-Surchargeable


 
 3. กำหนดการแสดงสี และขนาดตัวอักษรได้ที่ แท็ป Appearance
 • สามารถใส่รูปภาพให้กับปุ่มนั้นๆ ได้โดยกด +Add
 • Button Color : เลือกสีให้ปุ่ม
 • Font Size : กำหนดขนาดตัวอักษร
 • Modify/Save : เพื่อบันทึก


brought to you by WebOfficeDesign.Com