Tutorial

  • Pos-Thailand
  • Vivipos
  • Tutorial

รายละเอียดความสามารถของระบบการทำงาน

1. สินค้า
  -  แผนก/ กลุ่มสินค้า / สินค้า/ การคัดกรองสินค้า่ / การขายสินค้าที่ไม่มีการบันทึก (Non PLU Setting)
  -  การใส่เงื่อนไข / การจัดการภาพ / ระบบภาษี / การควบคุมสต๊อก / รายงาน
2. พนักงาน
  - รายละเอียดพนักงาน / ตำแหน่ง / กำหนดบทบาท / ร้านค้าที่ติดต่อ
3. กิจกรรม
  - ลูกค้า / กำหนดราคาขายตามช่วงเวลา / กำหนดการจัดรายการส่งเสริมการขาย
4. เครื่องมือ
  - ส่วนเพิ่ม / คำอธิบายการใช้งาน / แลกเปลี่ยนเงินตรา
  - จุดหมายของรายการ / อุปกรณ์ / แผงกำหนดค่าการใช้งาน
  - ตัวเลือกทั่วไป / ปุ่มกำหนดค่าเร่งด่วน / การจัดการรูปแบบ / การจัดตาราง
5. ความสามารถอื่นๆ
  - นำเข้า / ส่งออกข้อมูล / วัน & เวลา / ภาษาและการวางแป้นพิมพ์ / ความปลอดภัยของการเ้ข้าสู่ระบบ
  - ตั้งค่าระบบเครื่อข่าย / ระบบสำรองข้อมูล / ปรับแต่งจอสัมผัส / ตั้งค่าการถ่ายโอนข้อมูล
  - สำเนาอิเล็กทรอนิคส์ / แก้ไขตามท้องถิ่น / ใช้เครื่องพิมพ์ร่วม / ควบคุมระยะไกล
6. ง่ายสำหรับการติดตั้ง และการใช้งาน
7. รองรับการใช้งานหลายภาษา
8. กำหนดหน้าที่ / ระดับความปลอดภัย
9. ระบบการบริหารเครือข่าย
10. ระบบการสำรองข้อมูล  และการนำกลับมาใช้
11. ปรับปรุงความสามารถได้ตลอดเวลา
12. เปิด API เพื่อให้พัฒนาเพิ่มความสามารถอย่างไม่มีขีดจำกัีด


brought to you by WebOfficeDesign.Com